FLYING BRISKET3.5

SMOKED BRISKET, CHIPOTLE RANCH, SHREDDED LETTUCE, MANGO PICO